Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pandasklep.com
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów/Kupujących i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem/Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem narzędzi Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Sklep internetowy – przez wyrażenie sklep internetowy rozumie się sklep www.pandasklep.com
2. Konsument/Kupujący – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca –sklep internetowy www.pandasklep.com
4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin –  regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia –  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta/Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Formularz zwrotu – formularz wysłany na adres e-mail Klienta/ Konsumenta, w wypadku gdy chce on odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym www.pandasklep.com
15. Formularz wymiany – formularz wysłany na adres e-mail Klienta/ Konsumenta, w wypadku gdy chce on wymienić produkt zakupiony w sklepie internetowym www.pandasklep.com

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pandasklep.com

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Zamówienia również można dokonać poprzez drogę mailową, na adres e-mail podany w § 3 pkt. 1
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych
a. Nazwa użytkownika (login)
b. Adres e-mail

c. Hasło użytkownika
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bellarose.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 3. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 200zł brutto, wówczas PandaSklep nalicza koszty przesyłki w wysokości 20zł brutto. Kwota 20zł brutto stanowi koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce, wtedy Klient może skorzystać z następującej metody dostawy zamówionego Produktu:
  • Przesyłka pobraniowa do Paczkomatu – płatność za pobraniem przy odbiorze paczki kartą, blikiem lub gotówką – 20zł,
  • Przesyłka pobraniowa Kurierem – płatność za pobraniem przy odbiorze paczki kartą, blikiem lub gotówką – 20zł.
 4. Dostawy dla zamówień powyżej 200zł są darmowe, wtedy Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy:
  • Przesyłka do Paczkomatu,
  • Przesyłka realizowana przez Kuriera.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi/Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Towar jest wysyłany do 48h od złożenia zamówienia, jednak w niektórych okolicznościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy
a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument/Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument/Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu w formie elektronicznej.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Klienta o odstąpieniu od Umowy kwotę za produkt, taką jaki Kupujący zapłacił

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na rachunek bankowy Konsumenta, który musi zostać podany w formularzu zwrotu.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w formularzu zwrotu/wymiany  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

§ 11
Reklamacja, gwarancja i wymiana

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient/Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację bądź chęć wymiany należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
4. W przypadku wymiany produktu na inny, jest to możliwe, gdy odsyłany produkt nie posiada wad ani skaz, których nie posiadał wcześniej.
5. Konsument/Klient musi wcześniej powiadomić Sprzedawcę o chęci wymiany produktu na inny, a Sprzedawca wówczas zobowiązuje się do wysłania formularza wymiany drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta/Klienta.
6. Koszty wymiany produktu ponosi Konsument w przypadku gdy:
a. Konsument/Klient nie ma zastrzeżeń do produktu względem jego wyglądu lub zawartości, jednak wysłany produkt jemu nie odpowiada
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego bądź do żądania wymiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej bądź procedury wymiany należy wysyłać na adres zamieszczony w formularzu zwrotu po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o ich wysyłce.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów/Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient/Konsument  wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów/konsumentów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta/Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta/Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient/Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.